Algemene voorwaarden

  1. Brinkhof N.V. (“Brinkhof”) is een naar Nederlands recht opgerichte naamloze vennootschap die zich het uitoefenen van de praktijk van advocaat ten doel stelt. Een lijst van de personen die via hun respectievelijke praktijkvennootschappen aandelen in Brinkhof houden, welke personen ook wel “partners” worden genoemd, wordt op verzoek toegezonden.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, inclusief iedere vervolgopdracht of aanvullende opdracht, die aan Brinkhof wordt verstrekt. Niet alleen Brinkhof maar ook alle bij Brinkhof werkzame personen en alle derden die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
  3. Opdrachten verstrekt aan bij Brinkhof werkzame personen worden beschouwd als uitsluitend aan Brinkhof verstrekt, ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Uitgesloten wordt de werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek dat hiervoor een afwijkende regeling geeft en de werking van artikel 7:407, lid 2 Burgerlijk Wetboek dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht is verstrekt.
  4. Het honorarium wordt in beginsel berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke, door Brinkhof vastgestelde uurtarieven. Alle door Brinkhof bij de uitvoering van een opdracht gemaakte externe kosten zullen zonder enige opslag in rekening worden gebracht. In verband met communicatie-, reproductie-, en andere kantoorkosten zal tevens een bedrag van 6% van het honorarium in rekening worden gebracht. Gewerkte uren, kantoorkosten en externe kosten zullen in beginsel maandelijks worden gedeclareerd. Declaraties dienen binnen 30 dagen na dagtekening te zijn voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is Brinkhof gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen, alsmede alle kosten verbonden aan de inning van een declaratie.
  5. Indien de uitvoering van een opdracht door Brinkhof leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Brinkhof aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst voor rekening van Brinkhof komt. Ingeval om welke reden dan ook Brinkhof geen aanspraak heeft krachtens de hiervoor bedoelde verzekering zal de aansprakelijkheid van Brinkhof beperkt zijn tot het bedrag dat Brinkhof in het desbetreffende dossier aan honorarium in rekening heeft gebracht. Een aanspraak vervalt in ieder geval indien Brinkhof niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding kan geven tot aansprakelijkheid, van die mogelijke aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.
  6. Brinkhof zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleggen met de opdrachtgever. Brinkhof is door de opdrachtgever gemachtigd aansprakelijkheidsbeperkingen en andere algemene voorwaarden van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Brinkhof is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van een derde in de uitvoering van zijn werkzaamheden.
  7. De opdrachtgever vrijwaart Brinkhof tegen alle aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij die aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid van Brinkhof.
  8. Brinkhof en alle bij Brinkhof werkzame personen hebben toestemming van de opdrachtgever om met de opdrachtgever te communiceren via niet beveiligde elektronische weg, waaronder begrepen via email, fax en telefoon, behoudens voorafgaande andersluidende schriftelijke afspraak. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is bindend ingeval van geschil over de inhoud of strekking van deze voorwaarden in enige vertaling.
  9. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Brinkhof is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen de opdrachtgever en Brinkhof mochten ontstaan, zullen uitsluitend door de bevoegde rechter te Amsterdam worden beslist.
  10. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Amsterdam.